Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden 2023 | B&B Heitse en vakantiewoning

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u een reservering maakt of gebruik maakt van de diensten die wij aanbieden. De reserveringsbevestiging tezamen met de Algemene voorwaarden vormen samen de (huur)overeenkomst. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als huurder. Lees deze daarom goed door. 

Artikel 1. Definities                                                                                                                                               In de Algemene voorwaarden wordt verstaan onder;                                                                   Overeenkomst: De overeenkomst tussen Huurder en Verhuurder met betrekking tot de huur van B&B Heitse, vakantiewoning welke tot stand is gekomen via de website www.heitse.com of tot stand is gekomen via bemiddeling door of van één van de volgende verhuurplatforms waaronder www.booking.com, www.airbnbn.com, www.natuurhuisje.nl, en www.micazu.nl, waarvan onderhavige voorwaarden deel uit maken.                                                                                                                 Verhuurder: de eigenaar van B&B Heitse.                                                                                                 Huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Verhuurder een overeenkomst sluit met betrekking tot huur van de B&B Heitse, vakantiewoning. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen door hemzelf en alle medereizigers, voortvloeiend uit de Overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden                                                                                 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de B&B en vakantiewoning Heitse, gelegen aan de Heide 8, 6093PB te Heythuysen in Nederland en als zodanig ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 67451241. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Verhuurder wijst alle algemene voorwaarden waarnaar huurder verwijst of die door huurder worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 3. Aansprakelijkheid verhuurder
Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder, indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen buiten zijn wil. Verhuurder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongemakken, veroorzaakt door het werk van derden, zoals gemeente, provincie, enz. Evenmin kan verhuurder verantwoordelijk worden gehouden voor onderbreking van gas, water of elektriciteit, indien dit het resultaat is gebrek aan zonne-uren en/of gebrek aan regenval. Verhuurder  aanvaard geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet, de TV of andere apparatuur. Verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig van de huurder, zomede voor kosten, voortvloeiend uit het niet op tijd bereiken van het vakantiehuis ten gevolge van vertraging door de huurder. B&B Heitse is gelegen in een landelijke omgeving. Het kan gebeuren, dat rond B&B Heitse, landbouw- en/of toeristische activiteiten plaatsvinden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele geur- en/of geluidsoverlast. Wij proberen uw verblijf zo aangenaam als mogelijk te laten verlopen. Eventuele klachten nemen wij zo snel als mogelijk in behandeling en proberen tot een oplossing te komen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid huurder
De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het vakantiehuis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 5. Verplichtingen verhuurder.                                                                                                     Verhuurder is verplicht het gehuurde op de overeengekomen datum en tijdstip in goede staat aan huurder ter beschikking te stellen.

Artikel 6. Verplichtingen huurder                                                                                                                       De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom de vakantiewoning als goed huurder te gedragen. Huurder is verplicht het gehuurde in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten.

Artikel 7. Reserveren en prijs
Wij accepteren alleen reserveringen van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan 18 jaar zijn derhalve niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren. Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons zo snel als mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen een bevestiging van de reservering en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 8 beschreven voorwaarden. Een reservering is geldig vanaf het moment, dat verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. Het betalen hiervan houdt in, dat de huurder heeft kennis genomen en akkoord gaat met de hier genoemde algemene voorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die hij heeft gehuurd. De prijzen van verhuurder zijn berekend in Euro’s en zijn per woning per overnachting of andere periode, indien zo vermeld op de reserveringsbevestiging. 

Artikel 8. Betaling van de huursom
Na iedere reservering moet 30% van de huursom worden aanbetaald middels overschrijving naar het bankrekeningnummer van B&B Heitse IBAN NL90 RABO 0315 6044 25. Deze aanbetaling moet binnen de gestelde termijn worden voldaan. 
Ook het restant van de huursom moet binnen de gestelde termijn worden voldaan. Gebeurt dit niet, dan zal dit gezien worden als een annulering van de vakantiewoning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 9 van toepassing. Verhuurder heeft dan tegelijkertijd het recht de vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huursom per ommegaande plaats te vinden. 

Artikel 9. Annulering door de huurder
Indien huurder om welke reden dan ook het gehuurde op de afgesproken datum niet kan, wil of zal aanvaarden, dient hij verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. Een telefonische mededeling hiervan dient schriftelijk/per email te worden bevestigd. 
Verhuurder brengt de volgende bedragen in rekening, afhankelijk van de datum van annulering door de huurder:  Bij annulering tot 6 weken voor de aankomstdatum zijn de annuleringskosten 30% van de huursom. Bij annulering binnen 6 tot 4 weken voor de aankomstdatum zijn de annuleringskosten 60% van de huursom. Bij annulering binnen 4 weken voor de aankomstdatum zijn de annuleringskosten 100% van de huursom. Indien de huurder pas op de begindatum of tijdens de huurperiode meedeelt géén gebruik (meer) van het gehuurde te zullen maken, blijft hij de volledige huurprijs verschuldigd. Wij raden u aan om direct na reservering een reis-, annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 10. Annulering door verhuurder
Indien door onvoorziene omstandigheden verhuurder een huurovereenkomst moet annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van betalingen plaatsvinden. 

Artikel 11. Klachten en geschillen
Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien dit niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van het vakantiehuis telefonisch of schriftelijk wordt gemeld en wordt gevolgd door een schriftelijke bevestiging. 

Artikel 12. Omschrijving
Alle losbladige informatie of informatie op de internet site van verhuurder betreffende het vakantiehuis, de indeling, het meubilair of de desbetreffende voorzieningen is te goeder trouw verstrekt, op basis van gegevens van de eigenaar of geconstateerd naar aanleiding van controles ter plekke door verhuurder. 
Indien hierin een verandering plaats vindt tussen het moment van reservering en de aanvang van de huurperiode, zal verhuurder de huurder hierover informeren, doch dan kan verhuurder hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Indien, ondanks alles, de informatie betreffende het vakantiehuis, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient de huurder verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat deze het één en ander kan herstellen. 

Artikel 13. Aankomst -, en vertrektijden                                                                                                         De aankomst in de vakantiewoning vindt normaliter plaats tussen 15.00 uur en 17.00 uur, tenzij anders is overeengekomen. Het vakantiehuis moet uiterlijk om 10.30 uur verlaten worden op de dag van vertrek. 

Artikel 14. Maximum aantal huurders
In het vakantiehuis mogen niet meer dan 2 personen logeren, tenzij vooraf toestemming is verleend door verhuurder. Indien dit aantal overschreden wordt, kan degene, die de ontvangst regelt de toegang tot het vakantiehuis aan deze extra personen ontzeggen. 
Indien er op een later tijdstip, buiten medeweten van de verhuurder, toch extra personen in de woning komen logeren, ontstaat er onmiddellijk een vordering van 25% van de huursom per extra persoon.

Artikel 15. Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan in het vakantiehuis.

Artikel 16. Inbegrepen bij huursom                                                                                                    Handdoeken en bedlinnen zijn inbegrepen en bij aankomst zijn de bedden opgemaakt en is er voldoende keukenlinnen en bad-, en handdoeken aanwezig. Koffie uit een vol-automatische koffiebonenmachine en thee is inbegrepen. 

Er worden geen extra kosten in rekening gebracht voor toeristenbelasting, borg, schoonmaakkosten, bedlinnen en administratie-, of reserveringskosten. 

Het vakantiehuis beschikt over een houtkachel. De eerste mand hout is inbegrepen. Droog haardhout is tegen meerkosten eventueel ook verkrijgbaar bij ons. 

De huurder kan gratis gebruikmaken van 2 prima leenfietsen. Eigen fietsen kunnen in de overdekte en afgesloten garage gestald (en evt. opgeladen) worden.

Artikel 17. Bijkomende kosten
Bij het einde van het verblijf dient de huurder de bijkomende kosten te voldoen die bij de omschrijving van de vakantiewoning zijn vermeld, zoals bijgeboekt ontbijt of verbruik extra openhaardhout, bovenop de eerste mand hout.

Artikel 18. Schoonmaak
Het vakantiehuis wordt schoon en netjes aan de huurder opgeleverd. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan de verhuurder gemeld worden, zodat deze het één en ander kan herstellen. Bij het vertrek dient de huurder de woning schoon en netjes achter te laten. De eindschoonmaak is in de huurprijs inbegrepen.

Artikel 19. Huisregels vakantiewoning                                                                                                             De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden. Het gebruik van (soft-), drugs op het terrein en/of in de vakantiewoning is niet toegestaan;

Het is verplicht het afval te scheiden. Het groente-, en fruitafval (GFT) kunt u kwijt in de groene container die aan de buitenzijde van de grote poort staat. Het afval bestaande uit plastic, metaal en melk-, en drinkpakken (PMD) kunt u kwijt – in een plastic zak – in de container met oranje deksel. Het restafval dat overblijft kunt u in de grijze restafvalcontainer deponeren. Naast de garage bij de stal hebben wij daarnaast een blauwe en een bruine container waarin u oud papier en glas kwijt kunt;

Kussens van het tuinmeubilair en de hangmat aan het einde van de dag of bij regen graag binnen halen;

Feesten en evenementen zijn niet toegestaan in het vakantiehuis;

Vuurwerk is niet toegestaan bij het vakantiehuis;

Steengrillen, fondue of gourmetten is niet toegestaan in het vakantiehuis;

Voor vertrek dient de huurder alle servies schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;

De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;

Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer.